dofinansowanie z UE

Nasza firma realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 1 "PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ", Działanie 1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.9. Inne inwestycje w przedsiębiorstwa.
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Celem działania jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw,który będzie realizowany poprzez działania przyczyniające się do podniesienia zdolności inwestycyjnych istniejących podmiotów gospodarczych poprzez systemy dotacji inwestycyjnych służących rozwojowi.